پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اداره مبارزه با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل

تا چندی پیش، طبیعی اش بیشتر خرید و فروش می شد، حالا صنعتی آن، مشتری پیدا کرده است. موادی که مصرفش، نه تنها اعمال، که افکار و روحیاتتان را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد