پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پروژه وزارت خارجه آمریکا برای آزادی اینترنت

تکنولوژی برای ارتباطات آزاد یا در خدمت اهداف سیاسی؟ این پرسشی است که به تازگی با روشن شدن جزییات تازه ای از برنامه آزادی اینترنت وزارت خارجه آمریکا مطرح شده است. آمریکا می گوید این سیاست برای حمایت از دسترسی آزاد همه به اینترنت و جلوگیری از دستیابی دولتهای سرکوبگر به تکنولوژیهای مقابله با اینترنت است. مخالفان اما می گویند آمریکا اینترنت را به ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی اش تبدیل کرده است.

مهرنوش پورضیایی گزارش می‌دهد