پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فوتبال باستانی در ایتالیا

فوتبال به عنوان یک ورزش انگلیسی شناخته می شود اما اگر با ایتالیایی ها صحبت کنید ممکن است نظرشان فرق کند! در فلورانس ایتالیا یک نوع فوتبال باستانی بازی می کنند که ریشه اش به رم و یونان باستان می رسد و به گفته بعضی از ایتالیایی ها پدرفوتبال امروزی است!

نیکلاس نیک سادات،بی بی سی،گزارش می دهد.