پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رفتار 'تبعیض آمیز' با اقلیت‌ها در پاکستان

اقلیت‌های قومی و مذهبی در پنجاب پاکستان، بخصوص مسیحیان، می گویند رفتار حاکمان این منطقه با آنها تبعیض آمیز است. به گفته آنها، این فشارها پس از درخواستشان برای تغییر قانون کفرگویی تشدید شده و حتی یکی از رهبران مسیحیان پاکستان به قتل رسیده است.

هارون نجفی‌زاده از اسلام‌آباد گزارش می‌دهد