پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان محل نزاع ایدئولوژی های متفاوت

از سه دهه اقتدار جهان بینی های مختلف در افغانستان چه درس هایی می توان گرفت؟ ایدئولوژی چپ، اسلام گرایی و ایدئولوژی سکولار برای استقرار دموکراسی، کدامیک جوابهای بهتری به مشکلات افغانستان دادند؟

دهه هشتاد میلادی در افغانستان دهه قدرتمداری تفکر چپ بود. دهه نود میلادی در این کشور عصر اسلام گرایی در لباسهای مختلف از جمله اسلام نوع طالبان بود و در دهه آغازین قرن بیست و یکم در این کشور شاهد تلاش بخشی از روشنفکران افغان برای استقرار جامعه مدنی و دموکراسی هستیم. این سه جهان بینی هریک در پی آن بودند تا جامعه افغانستان را به قالب مورد نظر خود درآورند. از این سه تفکر کدامیک بذر مناسبتری برای خاک افغانستان است؟ هریک از این سه ایدئولوژی چه چیزی از خود به جا گذاشته است؟

کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات افغانستان، عبدالحفیظ منصور مدیرمسئول هفته نامه پیام مجاهد و عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، مهمانان این هفته پرگار هستند.