پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعیین شرط سنی برای اقامه نماز در مساجد تاجیکستان

گذاشتن شرط سنی برای ورود به جاهایی مثل قمارخانه‌ها یا میخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان، امری معمول است. اما پارلمان تاجیکستان اخیراً قانونی را تصویب کرده که برای اقامه نماز در مسجد، شرط سنی تعیین می‌کند. اگر چه این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما احزاب مخالف می‌گویند این قانون حقوق و آزادی های مذهبی را محدود می‌کند.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد