پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه بست نشینی معترضان مصری در میدان تحریر

وعدۀ اصلاحات نخست وزیر مصر هم معترضان را آرام نکرد. امروز در ادامۀ بست نشینی معترضان در میدان تحریر قاهره تظاهراتی برگزار شد. معترضان امتیازاتی را که عصام شرف، نخست وزیر، اعلام کرده از جمله ترمیم کابینه، ناکافی خوانده اند و می گویند اصلاحات باید سرعت بیشتری بگیرد.

مجید خیام دار گزارش می دهد.