پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نارضایتی‌های مردم تونس شش ماه پس از برکناری بن علی

شش ماه از قیام مردم تونس گذشته. قیامی که به سرنگونی زین العابدین بن علی منجر شد و سرآغازی بود برای ناآرامی‌های شمال آفریقا و خاورمیانه. یکی از مقام‌های دولت تونس به جرمی بوئن، سردبیر بخش خاورمیانه بی‌بی‌سی، گفته به عقیده او قیام تونس دیر یا زود اتفاق می‌افتد چون مردم ناراضی بودند. ۶ ماه پس از سرنگونی و فرار بن علی، به نظر می‌رسد بخش زیادی از این نارضایتی‌ها همچنان پابرجاست.