پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاکید دوباره بر ضرورت آزادی عثمان اف

امروز یک ماه از بازداشت اورونبای عثمان اف، خبرنگار سرویس جهانی بی بی سی در تاجیکستان، می گذرد.سرویس جهانی بی بی سی، با صدور بیانیه ای، گفته امیدوار است رسیدگی به پرونده آقای عثمان اف به سرعت تمام شود و نتایج تحقیقات به آزادی او منجر شود. گروهی از خبرنگاران و سردبیران سوریس جهانی بی بی سی امروز مقابل ساختمان این شبکه در مرکز لندن تجمع کردند.

ژیار گل، بی بی سی، گزارش می دهد.