پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

میدان تحریر دوباره شاهد تظاهرات است

تظاهرکنندگان در قاهره پایخت مصر، امروز باز هم به میدان تحریر آمدند. در شهرهای سوئز و اسکندریه هم تجمعهای اعتراضی مشابهی برپا شد.معترضان می گویند حکومت انتقالی مصر، سیاستهای حکومت پیشین را ادامه می دهد و هنوز گامهای کافی برای برآورده کردن خواست مردم بر نداشته.

مهرداد فرهمند،بی بی سی، گزارش می دهد.