پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزادی مشروط عثمان‌اف، خبرنگار بی‌بی‌سی در تاجیکستان

اورونبای عثمان اف، خبر‌نگار بخش آسیای میانه ‌بی‌بی‌سی در تاجیکستان می گوید: اطمینان دارد از اتهامهایی که به او زده شده، تبرئه خواهد شد. اتهام آقای عثمان‌اف عضویت در یک گروه اسلامی غیرقانونی در تاجیکستان است. آقای عثمان اف بعد از یک ماه بازداشت؛ چهار روز پیش به صورت مشروط آزاد شد.

سهراب ضیا خبرنگار بی‌بی‌سی، برای دیدار با اورونبای عثمان اف به خجند رفته است.