پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موضوعات ایرانی در آگهی‌های تلویزیونی اسرائیل

در رسانه های اسرائیل، معمولا نام ایران با تهدید هسته ای و حزب الله و موشک عجین شده است. اما اخیرا ً تولیدکنندگان آگهی های تلویزیونی به ظرفیتهای نهفته دیگری در نگاه دو ملت نسبت به یکدیگر توجه کرده اند که لبخندی هم بر لب بینندگان می نشاند.

محمد منظرپور گزارش می دهد