پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرزهای گسترده امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداک

پیش از این در این صفحه، گزارشی ویدئویی منتشر شده بود که در آن، از تعلق شبکه تلویزیونی طلوع در افغانستان به امپراتوری رسانه ای مرداک سخن گفته شده بود. ضمن پوزش، به علت نادرست بودن این نکته، گزارش ویدئویی از این صفحه حذف شده است.