پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکلات مهاجران روستایی در اسلام آباد

اقتصاد پاکستان، به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و گسترش ناامنی آسیب زیادی دیده. روستاییان در جستجوی کار به اسلام آباد می روند.

هارون نجفی زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.