پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا: وضعیت سومالی فوق العاده اضطراری است

مسئولان اتحادیه اروپا می گویند وضعیت قحطی زدهای سومالی فوق العاده اضطراریست. یک نماینده اتحادیه اروپا که به دیدن اردوگاه پناهندگان در کنیا و سومالی رفته، می گوید وضعیت از قحطی سی سال پیش شاخ آفریقا هم بدتر است. کریستالینا جورجیوا، گفته گروه اسلام گرای الشباب همچنان نمی گذارد کمک ها به قحطی زده ها برسد.

رعنا رحیم پور، بی بی سی، گزارش می دهد.