پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیش از ۳۰۰ نفر مجروح در درگیری‌های خیابانی مصر

وزارت بهداشت مصر می گوید در درگیریهای خیابانی دیروز بین آنهایی که خواهان تغییر هستند و طرفداران شورای نظامی حاکم بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شدند و ۱۰۰ نفر از آنها به بیمارستان منتقل شدند. ۶ ماه بعد از قیام مردمی که حکومت حسنی مبارک را سرنگون کرد، مصر همچنان ناآرام است و مصری ها نمی دانند که جایگزین رژیم پیشین چه نوع حکومتی خواهد شد.

کسری ناجی گزارش می دهد