پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاخیر در ارسال اولین محموله کمک‌های برنامه جهانی غذا به گرسنگان سومالی

ارسال اولین محموله کمک‌های برنامه جهانی غذا به گرسنگان سومالی به تاخیر افتاد. این نهاد سازمان ملل می‌گوید ظرف یک ماه گذشته، چهل هزار سومالیایی در جستجوی آب و غذا به موگادیشو سرازیر شده‌اند.

برمک بهره مند گزارش می دهد.