پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجمع اسلامگرایان در قاهره

میدان تحریر قاهره شاهد تظاهرات دهها هزار مصری است که با گردهمایی های ماه های گذشته قدری متفاوت است. بسیاری از آنهایی که امروز جمع شده اند خواهان حاکم شدن شریعت اسلامی در کشورشان هستند.اجتماع امروز به دعوت گروه های اسلامگرا انجام گرفته، از جمله اخوان المسلمین که همچنان سازمان یافته ترین نیروی سیاسی در این کشور است.

رعنا رحیم پور، بی بی سی، گزارش می دهد.