پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیامدهای مرگ فرمانده مخالفان قذافی

در لیبی، چگونگی کشته شدن فرمانده نظامی مخالفان حکومت سئوال برانگیز شده است. ژنرال عبدالفتاح یونس با دو همراهش دیروز با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شدند. او به بنغازی فراخوانده شده بود برای جواب دادن به بعضی اتهام ها درباره ارتباط خانواده اش با حکومت.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.