پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازارهای متنوع فروش آبجو در آلمان

خنک اش می چسبد و آلمانی اش از همه معروف تر است. شاید برای همین است که هر سال یکی از بزرگترین بازارهای فروش اش در آلمان برگزار می شود. بامداد اسماعیلی سری زده به بازار آبجو در بنِ آلمان. با آبجوهایی خنک از چهار گوشه جهان.