پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'قتل فرمانده نظامی مخالفان لیبی توسط فردی از خودشان'

مخالفان دولت لیبی می گویند یک نفر از جبهه خودشان ژنرال عبدالفتاح یونس، فرمانده نظامی مخالفان، را کشته است. به گفته یکی از وزرای مخالفان، قاتل مسلمانی تندرو بوده است. هنوز انگیزه قاتل معلوم نیست.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.