پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همجنسگرایی، ژنتیک یا اکتسابی؟

همجنسگرایی ژنتیک است یا متاثر از عوامل محیطی؟ هویت جنسی فرد را چه چیز تعیین می کند؟

پله اول در بحث درباره همجنسگرایی، این نیست که مثلا در ایران، همجنسگرا داریم یا نه. چنین پرسشی بیشتر به درد کنفرانس های مطبوعاتی سیاستمداران می خورد. در پرگار می پرسیم ریشه همجنسگرایی را در کجا باید جستجو کرد. چه چیز، این یا آن فرد را همجنسگرا می کند و رفتار جنسی را به این یا آن سو متمایل می کند؟ شاید این سوال برای دگرجنسگرایان، یعنی اکثریت جامعه، بیشتر اهمیت داشته باشد چرا که بخشی از ساختارهای اجتماعی به آن ها القا می کند که دگر جنس گرایی، تنها شکل قابل قبول و طبیعی هویت و گرایش جنسی است. ذهنیتی که منشا این سوال می شود که پس چرا عده یی خود را همجنسگرا می خوانند. آیا می توان برای جواب این سوال منشا همجنسگرایی به علم ژنتیک مراجعه کرد؟ آیا در ترکیب ژنتیک فرد می توان نشانه یی یا ردی از هویت جنسی فرد یافت؟ یا نه، برای یافتن جواب باید سراغ عوامل موثر در ساخت اجتماعی هویت جنسی رفت و رد پای همجنسگرایی را نه در آنچه که فرد با آن زاده می شود بلکه در آنچه یافت که اجتماع در فرد می کارد و در فرد رشد می دهد.

در پنل اول ساقی قهرمان و شادی امین هر دو فعال و پژوهشگر حقوق همجنس گرایان به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، معصومه فرجی و هومن مقراضی پاسخ می دهند.