پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقش ارتش در سوریه چیست؟

کشتارهای اخیر در سوریه در حالی صورت گرفته که حکومت به بهانه روز ارتش از نیروهای خود حمایت کرده و گفته آنها با جرم و جنایت و توطئه مقابله می‌کنند و در دفاع از مردم سوریه از خود فداکاری نشان می‌دهند.

گزارشی ببینیم از مجید خیام دار دربارۀ نقش ارتش در سوریه.