پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به پشینه حاکمان نظامی مصر

شش دهه بر مصر حکومت کرده‌اند، با کودتا نظام سلطنتی را برانداختند، با اسرائیل اول جنگیدند و بعد صلح کردند. به مخالفانشان مجال هیچ عرض اندام ندادند.

مجید خیام دار نگاهی انداخته به حاکمان نظامی مصر.