پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از گسترش بحران مالی به اروپا

نگرانی از افت بیشتر بازارهای مالی، کشورهای بزرگ صنعتی را واداشت تا در این روز تعطیل و پیش از باز شدن بازار، گفتگوهای اضطراری داشته باشند. مدیران بانک مرکزی اروپا در مذاکراتی با ویدئو کنفرانس، دنبال چاره ای برای این معضل تازه هستند. پس از اعلام افت اعتبار مالی آمریکا، کانون توجه دوباره به اروپا برگشته و نگرانی از گسترش بحران به ایتالیا و اسپانیا شدت گرفته است.

مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد