پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ماه رمضان در پاکستان در سایه فقر

در پاکستان، افزایش قیمتها و درآمد پایین، زندگی را برای بسیاری از مردم این کشور ۱۸۰ میلیونی تنگ کرده است. تا آنجا که در ماه رمضان، سازمانهای خیریه برای کمک به محتاجان سفره های افطار پهن می کنند، عمدتاً کنار خیابانها.

هارون نجفی زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.