پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'ناآرامی‌های بریتانیا در مشکلات عمیق اجتماعی ریشه دارد'

وزیر دارایی بریتانیا می گوید: ناآرامی چند روز پیش، در مشکلات عمیق اجتماعی ریشه دارد. جورج آزبورن گفته به بعضی از گروهها در جامعه بی توجهی شده است. دولت بریتانیا هم اعلام کرده که برای پیدا کردن راه حل اصولی، از یک پلیس باتجربه آمریکایی مشورت خواهد گرفت.

مهرداد یزدانی گزارش می دهد.