پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر ناآرامی‌ها بر صنعت گردشگری بریتانیا

به نظر می‌رسد یکی دیگر از پیامدهای ناآرامی‌های هفته گذشته ضرری است که بر صنعت گردشگری بریتانیا وارد می شود. گفته شده که بیش از ۳۰۰ گروه از گردشگرانی که می خواستند به لندن سفر کنند، سفرشان را لغو کرده اند.

مهرداد یزدانی گزارش می‌دهد