پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر محاکمه حسنی مبارک بر افکار عمومی دنیای عرب

دادگاه حسنی مبارک اگر چه بسیاری از مردم جهان عرب را به آینده منطقه امیدوار کرده اما ناامیدی عمومی در منطقه را از بین نبرده است. بسیاری این دادگاه را با دادگاه صدام حسین مقایسه می کنند که نتوانست ثبات را به عراق برگرداند. عده ای دیگر معتقدند دادگاه حسنی مبارک تفاوتی بنیادین با دادگاه صدام حسین دارد.

مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد