پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت چهار شرکت تولید سیگار امریکا از اداره غذا و دارو این کشور

در آمریکا چهار شرکت تولید سیگار از ادارۀ غذا و داروی این کشور شکایت کرده اند. این شرکتها گفته اند که مجبور کردن آنها به چاپ کردن تصاویر مشمئز کننده از تأثیر مصرف سیگار بر سلامت سیگاری ها خلاف قانون اساسی است چون حق آزادی بیان را نقض می کند. مجید خیام دار گزارش می دهد.