پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فعال مدنی ۷۴ ساله هندی در اعتصاب غذا

در هند، اعتصاب یک فعال مدنی هفتاد و چهار ساله غوغایی به پا کرده. هزاران نفر از هواداران آنا هزاره، امروز در دهلی نو تظاهرات کردند. آقای هزاره، که به فساد مالی و اداری در هند اعتراض دارد، از امروز اعتصاب غذا کرده و می گوید تا زمان نتیجه دادن مبارزه اش در زندان می ماند. به گفته فعالان مدنی فساد مالی و اداری گریبانگیر هنده شده، ولی آیا مبارزه مدنی هند را از این بیماری مضمن نجات می دهد؟ فریبا صحرایی گزارش می دهد.