پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مولانا

مولانای شاعر یا مولانای عارف؟ کدام یک را ما بهتر می شناسیم؟

در مولانا جلال الدین بلخی تنشی هست بین شاعر و عارف. تنشی که گاه باعث می شود بدگمانی اش به شعر را پنهان ندارد. ولی در نهایت مولانای صوفی به تعبیری در شعر خانه می گزیند و هیجان های آنی او در هنگام سماع بهترین بیان را در شعر می یابد. اما این تنش بین مولانای شاعر و عارف، در ما هم طنین دارد. زمانی که این بلخ زاده ی در قونیه سکنی گزیده به کمک ابزارهای مدرن چاپ به خانه ها راه یافت، عامه مخاطبان در او عارفی بزرگ دیدند و تذکره نویسان نوشتند شاعری کم ترین هنر اوست. و از زمانی که ابزارهای نقد مدرن به میان آمده، مولانای شاعر بیشتر درخشیده و این عقیده رایج شده که بیان بدگمانی به شعر توسط مولانا یک شگرد هنرمندانه است و تخطی گهگاهی او از قواعد شعری نشانه نوآوری است.

از مهمان های این هفته پرگار می پرسیم کدامیک از این دو، شاعر یا عارف، به مولانا نزدیک تر است؟ کدام یک را ما بهتر می شناسیم؟ در پنل اول لئونارد لویزون و لیلی انور، هردو استاد ادبیات فارسی به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم طاهر شاران و علی میرشاهی پاسخ می دهند.