پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفر پاپ بندیکت رهبر کاتولیک‌های جهان به اسپانیا

در چند دهه اخیر، نفوذ کلیسای کاتولیک، خصوصا در اروپا، رو به کاهش بوده است. افشای رسوایی های جنسی کشیش ها، و گرایش جوامع به سکولاریسم، این روند کمک کرده است. اسپانیا، جزو کشورهایی بوده که با سرعت بیشتری به سوی سکولاریسم پیش رفته است. پاپ بندیکت، رهبر کاتولیکهای جهان، برای بزرگداشت روز جهانی جوانان به اسپانیا رفته تا نسل های جدید را به دین داری ترغیب کند.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد.