پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تلاش مخالفان برای تسلط کامل بر طرابلس

چهل دوسال پیش همین روزها بود که سرهنگی جوان و خوشنام، زمام کشوری را با کودتا در دست گرفت، امروز هیچ نشانی از معمر قذافی در پایتختی که بیشتر از چهل سال مقر حکومتش بود، در دست نیست. پسرانش، ستونهای حکومتش، یک به یک توسط مخالفان بازداشت می شوند. طرابلس، پری دریایی شمال آفریقا، در آتش می سوزد، اهالی اگر جرات کنند از خانه بیرون بیایند، نمی دانند قدرت در دست کدام طرف است. جنگ در طرابلس، اگر نه خانه به خانه، خیابان به خیابان پیش می رود. آیا این پایان مردی است که نسلهای مختلف رهبران دنیا را به خود دیده است.

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد