پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی در باره ساختار و ماهیت شورای ملی انتقالی لیبی

همچنان که نبرد برای تسلط کامل بر طرابلس، پایتخت لیبی ادامه دارد، بعضی از اعضای شورای ملی انتقالی گفته اند که فردا چهارشنبه به آنجا خواهند رفت تا کار تشکیل دولت جدید را آغاز کنند. با آنکه حمایتهای بین المللی از شورای انتقالی ملی روز به روز بیشتر می شود، هنوز ساختار و ماهیت آن خیلی روشن نیست و ابهامها و نگرانی هایی دربارۀ آن وجود دارد. در باره این شورا و اعضایش با عاشور شمس، روزنامه نگارلیبیایی گفتگویی داشتم. گزارش از مجید خیام دار.