پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری نفرانسی بین المللی برای بررسی آینده لیبی

رییس جمهوری فرانسه می‌گوید شش روز دیگر میزبان کنفرانسی بین المللی برای آینده لیبی خواهد بود. غرب می‌خواهد نشان دهد نقش مهمی در لیبی بازی می‌کند. ناتو هم می‌گوید عملیاتش را در لیبی ادامه خواهد داد.

مجید خیام دار از تحرکات بین المللی درباره لیبی می‌گوید.