پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هند؛ آرامش در سایه آموزه‌های رهبران معنوی

چیزی که در هندوستان - کشور هفتاد و دو ملت - کم نیست، دین است و کیش است و آیین، و هر یک برای خود رهبری دارد. یکی از اين رهبران معنوی پرطرفدار 'شی شی راوی شانکار' است. او که شمار پیروانش سر به میلیونها می گذارد، از شهرتش کسب و کاری راه انداخته که دست کمی از یک صنعت ندارد.

روپا جاها، خبرنگار بي‌بي‌سی، گزارش می‌دهد