پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا تحریم های سوریه را گسترش می دهد

دولتهای اروپایی ممکن است تا چند روز دیگر تحریمهای نفتی، بانکی و مخابراتی علیه دولت سوریه وضع کنند. اعضای اتحادیۀ اروپا اخیراً با کلیت تحریم نفتی سوریه به دلیل ادامۀ سرکوب معترضان موافقت کردند. پیش‌تر، آمریکا تحریمهایی اقتصادی علیه سوریه وضع کرده بود. مجید خیام دار گزارش می دهد.