پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار زیارتگاه‌های جعلی در مصر

در مصر هر سال پیروان یکی از فرقه های تصوف، حدود دو میلیون دلار به زیارتگاه های ثبت شده می دهند. گفته می شود در این میان، میلیون ها دلار هم به جیب زیارتگاه هایی می رود که گفته می شود جعلی هستند. از مجموعه گزارشهای «درآمدهای مذهبی» در بی بی سی، احمد ماهر سری زده به عبادتگاههای مصر.