پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده 'سیا' از هواپیمای شرکت‌های خصوصی برای انتقال مظنونان

دعوای حقوقی دو شرکت هوایی آمریکا، ابعاد تازه ای از انتقال مظنونان عملیات تروریستی به زندانهای مخفی سی آی ای را آشکار کرده است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و روزنامه بریتانیایی گاردین به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا چگونه برای انتقال مظنونان از هواپیمای شرکتهای خصوصی استفاده می کرده است.

مجید خیام دار گزارش می‌دهد