پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاسبی موسسات دینی در برزیل

در گوشه و کنار جهان موسسات مذهبی هم دینداری می کنند هم فکر کسب درآمد هستند، لااقل برای گذران امور. در روزهایی که می آید گزارش هایی داریم از کاسبی موسسات دینی.

پاولو کبرل، بی بی سی، گزارش می دهد.