پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازار آشفته اسلحه در لیبی و نگرانی‌های امنیتی

همچنانکه مخالفان معمر قذافی کنترلشان را بر لیبی افزایش می دهند نگرانی های داخلی و خارجی از امنیت آیندۀ این کشور بیشتر به گوش می رسد. یک نگرانی عمده، از بازار آشفته اسلحه در لیبی است و بعضی کشورهای غربی از افتادن آنها به دست گروههای تندرو همچون القاعده نگرانند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.