پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دغدغه‌های اخلاقی و اجرایی احکام اعدام در آمریکا

کمبود داروهایی مورد استفاده در اعدام در آمریکا، ایالتهای مجری این مجازات را به مشکل انداخته است. با توجه به ممنوعیت مجازات های بی رحمانه و غیرمتعارف در قانون اساسی آمریکا، ایالتهایی که هنوز این حکم را اجرا می کنند ناچار شده اند به آزمایش داروهای دیگری روی آورند.

محمد منظرپور گزارش می دهد