پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افتتاح آزمایشی اولین خط لوله مستقیم گاز طبیعی روسیه به غرب اروپا

روسیه امروز اولین خط لوله مستقیم گازطبیعی خود به غرب اروپا را بطور آزمایشی افتتاح کرد. این خط لوله ۱۲۰۰ کیلومتری به نام نورث استریم گاز روسیه را بدون گذشتن از اوکراین به آلمان میرساند. روسیه و اوکراین در سالیان اخیر درباره قیمت ترانزیت گاز به اروپا اختلاف داشته اند، اختلافی که دو بار به قطع گاز اروپا انجامید.

امیر پایور از اهمیت این خط لوله گزارش می دهد.