بورکینا فاسو به قذافی 'پیشنهاد پناهندگی نداده'

یک سخنگوی دولت بورکینا فاسو گفته است که کشورش به سرهنگ قذافی پیشنهاد پناهندگی نداده است.

او گفت که بورکینافاسو عضو دادگاه بین المللی جرایم است و به تعهدات بین المللی اش احترام می گذارد.

پیشتر این گمانه زنی وجود داشت که یک کاروان به شدت مسلح که لیبی را ترک کرده ممکن است از طریق نیجر به بورکینافاسو برود.

گزارش های قبلی حاکی بود که بورکینافاسو ممکن است به سرهنگ قذافی پناهندگی دهد.