پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقتصاد آمریکا: دهه ای از دست رفته؟

به دنبال حملات یازدهم سپتامبر 2001 اقتصاد آمریکا به لرزه افتاد ولی سپس دوباره شکوفا شد. ده سال پس از آن وقایع، وضعیت اقتصادی این کشور دوباره دچار مشکل است و بیشتر مردم نسبت به قبل فقیرتر شده اند. این ویدیو نگاهی می اندازد به آماری در این زمینه.