پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'جنگ با ترور'؛ مأموریت ناتمام؟

ده سال از آغاز مأموریتی که رئیس جمهوری وقت آمریکا آن را «جنگ با ترور» نامید گذشته است. ده سالی که پر از اتفاقات خبرساز بوده است؛ از جنگ در افغانستان گرفته تا مرگ بن لادن در پاکستان.

پناه فرهادبهمن در مستند کوتاهی به سرنوشت این مأموریت ده ساله پرداخته است