پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختمان هایی که جایگزین برج های دوقلو می شوند

چندین ماه است که در آستانه دهمین سالگرد حملات یازده سپتامبر ساخت و ساز در زمینی که برج های دو قلو مرکز تجارت جهانی در آن قرار داشت شتاب گرفته است. قرار است بنای یادبود قربانیان حملات که یکی از بخشهای این مجموعه چند منظوره است همزمان با مراسم دهمین سالگرد افتتاح شود.

بهمن کلباسی، بی بی سی، گزارش می دهد.