پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاطرات یک عکاس از پاکسازی برج‌های دوقلو پس از ۱۱ سپتامبر

از حمله به برج های دوقلوی نیویورک ده سال گذشته است. اما تصاویر آن روز به این زودی ها از حافظه ها پاک نمی شود. در روزها و ماه های بعد از حادثه، عملیات پاکسازی محل حمله کار آسانی نبود. گری مارلون سوسان عکاسی است که رسماً مامور شد تا این روزها را ثبت کند. او در یک گفتگو از خاطرات آن روزها گفته است.