پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر واقعه یازده سپتامبر بر قوانین امنیتی فرودگاه‌ها

یکی از تبعات حادثه یازده سپتامبر، سختگیری بیشتر در امنیت پروازهاست. از ده سال پیش تا کنون، مسافران هر چند وقت یک بار با مقررات تازه ای در فرودگاه ها مواجه شده اند.

علی همدانی می‌دهد